Lagnö GA:1

är namnet på vår gemensamhetsanläggning.
Gemensamhetsanläggningen är uppdelad i tre sektioner. Sektion 1 är vägen söder/väster om väg 210. Sektion 3 är grusvägen ut till Marö från Ängen och sektion 2 är resten.
Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Lagnö-Vrångö Samfällighetsförening.
Den är uppdaterad år 2010 då en lantmäteriförrättning gjordes och vann laga kraft.

Över tid förändras fastigheter och man kan behöva ändra andelstalet. Det sker i vissa fall genom en överenskommelse mellan föreningen och den enskilda fastigheten. I andra fall får styrelsen besluta om förändrat andelstal. När så får ske framgår av aktbilaga BE sid 3.
Ändringen måste registreras hos Lantmäteriet. Först när ändringen är införd i Fastighetsregistret får det nya andelstalet användas.

Allmän information om förrättningen Allmän information.pdf
Kallelse till möte Aktbilaga 1.pdf
Kallelse till möte Aktbilaga 2.pdf
Andelstalslängd Aktbilaga AN.pdf
Beskrivning Aktbilaga BE.pdf
Fastigheter och ägare Aktbilaga FA.pdf

Inventering och beräkning enligt tonkilometermetoden, sektion 1

Aktbilaga IN1.pdf
Inventering och beräkning enligt tonkilometermetoden, sektion 2 Aktbilaga IN2.pdf
Inventering och beräkning enligt tonkilometermetoden, sektion 3 Aktbilaga IN3.pdf
Karta över hela vägen, sektionsindelning m.m. Aktbilaga KA1f.pdf
Karta över Vrångö bryggan m.m. Aktbilaga KA2.pdf
Karta över Färjeramp i Mon m.m. Aktbilaga KA3.pdf
Karta över Lergravens brygga m.m. Aktbilaga KA4.pdf
Normer för andelstalsberäkningen Aktbilaga NO.pdf
Protokoll 1 Aktbilaga PR1.pdf
Protokoll 2 Aktbilaga PR2.pdf
Protokoll 3 Aktbilaga PR3.pdf

Sakägarförteckning, ursprunglig med delgivning

Aktbilaga SA1.pdf
Värdeutlåtande Mon Aktbilaga UT.pdf